LOGO65


 POBIERZ PDF ⇩
 


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 65-LECIA NAWIĄZANIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH POMIĘDZY POLSKĄ A INDONEZJĄ


Polska i Indonezja w 2020 roku obchodzą rocznicę 65-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych.
Z tej okazji Ambasada RP w Dżakarcie we współpracy z Ambasadą Indonezji w Warszawie oraz główny partner konkursu: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, zapraszają do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego tej rocznicy.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury, w składzie którego zasiądą przedstawiciele środowisk artystycznych oraz dyplomaci z Polski i Indonezji, wybierze:
40 finałowych projektów które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Dżakarcie i w Warszawie (luty/marzec 2020 r.)
1 laureata nagrody głównej, który otrzyma bilet lotniczy wraz z pokryciem kosztów 5-dniowego pobytu (do wykorzystania w 2020 r.):
w przypadku zwycięzcy z Indonezji bilet do Warszawy,
w przypadku zwycięzcy z Polski bilet do Dżakarty.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie:
www.logo65.pja.edu.pl

REGULAMIN KONKURSU:

ORGANIZATORZY:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dżakarcie
Ambasada Indonezji w Warszawie

PARTNER GŁÓWNY:

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie.

CEL KONKURSU:

65-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indonezją będzie świętowane podczas szeregu wydarzeń politycznych, kulturalnych i dyplomatycznych.
Zwycięskie logo ma symbolizować dobre kontakty polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne, a także wzajemny szacunek i zrozumienie. Logo w czytelny i jasny dla odbiorców sposób ma komunikować, że oba kraje łączą dobre i przyjacielskie relacje. Powinno ono nawiązywać do symboli obu krajów, sugerowanym elementem jest liczba 65.

Logo powinno nieść nastepujące przesłania bądź skojarzenia:
 • 65 lat rozwoju polsko-indonezyjskich więzi politycznych, relacji gospodarczych i kulturalnych
• wzajemne zainteresowanie kultur, które wzbogacają nasze narody
• odniesienie do współczesności
• atrakcyjność bogactwa i osiągnięć kulturowo-cywilizacyjnych obydwu państw
• wizerunek obydwu państw wzajemnie wobec siebie życzliwych na wszystkich poziomach kontaktów dwustronnych.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest wyłącznie do profesjonalnych projektantów / firm projektowych oraz studentów kierunków projektowych z Polski oraz Indonezji.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy konkursu, którzy zapoznali się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie:
— pracy konkursowej zgodnie z podanymi w regulaminie wytycznymi
— przesłanie karty zgłoszenia z danymi adresowymi i kodem pracy oraz Oświadczeniem (załącznik do regulaminu)
— wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie po wygraniu konkursu na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo
— oświadczenie potwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich
— o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie konkursowej
3. Uczestnicy zgłaszają swoje prace anonimowo, do każdej pracy należy przypisać sześciocyfrowy kod składający się z cyfr, małych i dużych liter.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty graficzne (każdy musi być opatrzony odrębną kartą zgłoszenia i kodem).
5. Wyłonione drogą niniejszego konkursu zwycięskie logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystywać.
6. Wraz z rozstrzygnięciem konkursu autor zwycięskiego projektu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz udziela zgody na jego wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji

SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH:

1. Każdą pracą konkursowe wraz z akceptacją Regulaminu i Oświadczenia należy przesłać przez formularz znajdujący się na stronie konkursu: www.logo65.pja.edu.pl w postaci pliku cyfrowego:
—  format (plansza): 300 × 300 mm, 300 dpi, CMYK, jpg (maksymalnie 5 MB)
— praca konkursowa musi prezentować logo w wersji barwnej (dopuszcza się użycie maksymalnie 4 kolorów)
— logo należy umieścić na środku planszy z zachowaniem marginesu min. 5 cm z każdej strony. W części dolnej planszy, na środku należy umieścić to samo logo w wersji czarno-białej o wielkości maksymalnej około 10 × 10 mm.
2. Każdą pracę należy nazwać sześciocyfrowym kodem składający się z cyfr, małych i dużych liter (tym samym który autor przypisał pracy w karcie zgłoszenia) na przykład: 601Ak3.jpg
Bezwzględnie zabrania się podawania imienia i nazwiska, w jakimkolwiek miejscu na planszy.

powiększplansza logo

   • 3. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych:

  15 listopada 2019

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie Jury.

TERMINY:

Ogłoszenie konkursu: 15 maja 2019 r.
Data przesłania projektów: 15 listopada 2019 r.
Ogłoszenie finalistów i zwycięzcy: do 15 grudnia 2019 r.
Wystawa pokonkursowa z wręczeniem nagród: luty/marzec 2020 r.

NAGRODY:

40 finalistów: prezentacja pracy na wystawie pokonkursowej w Dżakarcie i w Warszawie (luty/marzec 2020 r.)
1 zwycięzca nagrody głównej: bilet lotniczy wraz z pokryciem kosztów 5-dniowego pobytu (do wykorzystania w 2020 r.):
– w przypadku zwycięzcy z Indonezji do Warszawy,
– w przypadku zwycięzcy z Polski do Dżakarty.
Dyplomy dla wszystkich finalistów i zwycięzcy.

JURY:

 Beata Stoczyńska — ambasador RP w Indonezji
 Siti Nugraha — ambasador Indonezji w RP
Hendra Halim  dyrektor departamentu Europa II w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Indonezji
prof. Lech Majewski — projektant, wykładowca, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Marchella FP — projektantka, autorka książek “Generasi 80an” i “Generasi 90an”
James Darmawan — projektant, kierownik Wydziału Projektowania Graficznego, Pradita Institute, Tangerang
(koordynator konkursu ze strony indonezyjskiej).
 Irwan Harnoko — projektant, wykładowca, założyciel Worldwide Graphic Designers (WGD)
dr Anita Wasik — projektantka, wykładowczyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr Piotr Nowiński  artysta, prodziekan wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko -Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
 dr Agnieszka Ziemiszewska — projektantka, wykładowczyni, Polsko -Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
(koordynator konkursu ze strony polskiej).

 • KRYTERIA OCENY LOGO:

• funkcjonalność i użyteczność
• czytelność komunikatu 65-lecia nawiązania polsko-indonezyjskich stosunków dyplomatycznych na arenie międzynarodowej
• innowacyjność i pomysłowość
• walory estetyczne projektu
• łatwość konwersji na różne media

 • INNE POSTANOWIENIA:

  • Przystąpienie do konkursu oznacza, że w przypadku zakwalifikowania wybranych projektów, ich Autorzy przenoszą na Organizatora – na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych  – w całości autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1191 t.j. ze zm.).
  • Organizator ma prawo dokonywania w projekcie zmian koniecznych ze względu na pole eksploatacji, na którym projekt będzie wykorzystany; decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie będzie rozpowszechniany projekt.
  • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z treścią Oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
  • Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.
  • Członkowie Jury nie mogą brać udziału konkursie ani konsultować prac konkursowych.
  • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.


  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:

  • Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
  • Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcie, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
   • • Zwycięzcy będą informowani mailowo
   • • We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

  • Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.


  KONTAKT/SEKRETARIAT KONKURSU:

  Wszelkich informacji udziela sekretariat konkursu:
  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie,
  logo65@pjwstk.edu.pl


 POBIERZ PDF ⇩


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do Konkursu pn: Konkurs na logo 65-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indonezją
(dalej Konkur
s) przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, Polska.
 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,
  o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla mojego uczestnictwa Konkursie.
 3. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Ambasadzie RP w Dżakarcie, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3, 12950 Dżakarta oraz Ambasadzie Indonezji
  w Warszawie, ul. Estońska 3/5, 03-903 Warszawa – realizujących Konkurs oraz podmiotom, które na zlecenie Administratora uczestniczą w realizacji Konkursu.
 4. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu oznacza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w akcjach reklamowych, informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.
 5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału lub otrzymania nagrody.
 6. W celu udziału w Konkursie przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail i wizerunek.
 7. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 8. Moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tj. z Polski do Indonezji lub z Indonezji do Polski, na co wyrażam zgodę.
 9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
 10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, a w przypadku otrzymania przeze mnie nagrody do czasu jej odebrania (zrealizowania).
 11. Mogę skontaktować się z administratorem moich danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: logo65@pjwstk.edu.pl
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
 13. W związku z przetwarzaniem moich danych przysługuje mi prawo:
  1) dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  2) do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  3) do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  4) do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5) do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6) do przenoszenia danych,
  7) do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.